Tällä kerralla on vuorossa käräjille saakka mennyt velka-asia, jossa talollinen Isak Anttila perii saataviaan Matts Jarvan leskeltä Anna Lisa Jarvalta ja tämän alaikäisen lapsen holhoojalta, talollinen Eskil Sipparilta. Osa asiaan liittyvistä asiakirjoista on alunperin suomenkielisiä, joten käännökseksi riittänee todeta oikeuden päättäneen, että vastaajat ovat velvolliset heti suorittamaan velkakirjan mukaisen summan korkoineen kantajalle, minkä jälkeen alkuperäinen velkakirja kuittauksineen luovutetaan vastaajille. Lisäksi vastaajat velvoitettiin korvaamaan kantajalle oikeudenkäyntikuluja kahdeksan markkaa.

299730.jpg

Utdrag af protokollet

 fördt vid lagtima Härads

 höste tinget med Piippola

 Sockens tingslag, å Laukka

 hemman i Pulkkila by,

 år 1866.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Den 14. Nowember.

§: 44.

Bonden Isak Anttila, från Piippola by, har till detta ting låtit, angående fordran, instemma Bondeenkan Anna Lisa Jarwa och hennes i äktenskapet med Bonden Matts Jarwa aflade omyndige barns förmyndare Bonden Eskil Sippari, dersammastädes, och enär detta mål nu till handläggning företogs inställde sig parterne en hwar personligen.

Käranden inlemnade härå till utwecklande af sin talan en skuldsedel, hwilken med derå gjorda anteckningar här intogs och är sålydande:

 

”Piika Fredrika Aholalle maksan minä vaatimuksella satakolmekymmentäyksi /131./ 45. penni 6% prosentin kaswulla. Piippolassa 9. p. Huhtikuusa 1866.

Anna Lisa Jarwa.

bomärke.

Todista:

Isak Anttila,      Anders Liljeblad.

   bomärke.               samalta.

 

Edellä seisowan welka muutetaan Iisakki Anttilan perittäväksi jolta minä olen täywen saanut. Piippolassa 14. p. touko kuuta 1866.

Fredrika Ahola.

bomärke

Todistaa:

Anders Liljeblad,       Antti Autio

   kirjotti.                     bomärke

 

Tämän päälle on kaksikymmentä /20/. markkaa 64. penniä maksettu, joka kuitataan. Piippolassa 9. päivä Lokak. 1866.

Isak Anttila.

Todistaa:

A, Mennander,          Antti Piippo.

       kirj.                       bomärke

 

Som upplästes, derå käranden, med förmälan att förestående skuldsedel blifwit å honom transporterad yrkade swarandernes lagliga förpliktande att till käranden genast utbetala dess innehåll etthundra trettioen mark fyratiofem penni jemte derå förskrifwen sex procents årlig ränta, dock med afdrag af derå qwitterade tjugu mark sextiofyra penni, hwarhas erinran gjordes om ersättning för lagsöknings kostnaderne i målet efter domstolens pröfning.

Wid affordradt bemötande, medgifwa swaranderne riktigheten af kärandens ifrågawarande kraf och

förklarade sig willige detsamma gottgöra, derå parterne fingo afträda, medan i Häradsrätten öfwerläggning förehades till följande

Utslag:

Häradsrätten har tagit förewarande mål under slutlig pröfning; och alldenstund kärandens kraf grundar sig å klar och till betalning förfallen skuldsedel, hwars riktighet swaranderne medgifwit, fördenskull ålägges swaranderne att, emot återbekommande af berörde skuldsedel, i original behörigen qwitterad, till käranden genast utbetala dess innehåll etthundratrettioen mark fyratiofem penni jemte sex procents ränta derå från den 9. sistliden April tills full betalning följer, dock med afdrag, först å kapitalet till betalningsdagen och återstoden å räntan af den 9. sistwidne October qwitterade tjugu mark sextio fyra penni, hwarhas swaranderne skyldigkännas godtgöra kärandens i målet hafda kostnader med åtta mark. Dom afsades. Ort och tid som ofwan.

På Häradsrättens wägnar.

Manfred ???

fd

Valitettavasti joudun tunnustamaan, että oikeuden päätöksen allekirjoittajan henkilöllisyys ei minulle selvinnyt. Etunimi lienee Manfred, mutta mikä on sukunimi? Sitä voi itse kukin ihmetellä oheisesta pikkukuvasta.

299733.jpg