Tällä kerralla on esittelyvuorossa kauppakirja, jolla Samuel Hankonen myi tilansa Abram Johaninpoika Klaavulle vuonna 1847. Seuraavassa kauppakirjan teksti (yksittäiset tekstin tulkintavirheet mahdollisia, mutta asiasisältö selviää niistä huolimatta):

KöpeBref<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Härmedelst försäljer jag Samuel Hangonen med min Hustru Caisas ja och samstycke mitt ägande

Hangonen Skatte hemman N:o 8 & 21 om 5/16 dels mantal i Piippola by och Socken jemte hälften af all lösegendom, säd, Kreatur m: m:, vare sig af hwad namn och beskaffenhet som helst, dock med de undantag som här nedanföre upptages, till Bonden Abram Johansson Klawu emot en afhold och övfwerenskommen Köpeskilling stor: Ett Tusende Etthundrade Fjorton Rubel tjugu åtta fyra sjundedels kopek, ./.1114 Rb: 18 4/7 kop:./. silfwer, i afbetalning hwarå nu genast beräknas de Sexhundrade ./.600./. rubel Silfwer med derå upplupen ränta, hwarföre Säljaren, efter skuldsedel och Anteckning i detta hemman, häftar till Köparen. Återstoden bör till fullo betalas förstinstundande Mattsmessotid. – Af den för öfrigt i jemn delning gående lösegendomen förbehåller sig Säljaren ofwanifrån en murgryta och bränvinsredskapen, och Köparen får likaså en gammal murgryta. – Af köttet får Köparen blott twenne lårstycken, en zonkka och en hals, säljaren behåller resten. – Af Rågsådden och stubbstående katweden tillfaller hälften hwardera. – Lösegendomen delas första Walborgsmessotid sådan den då befinnes samt värdas och förvaltas dertills af Säljaren. – Köparen answarar för Sytningen till Erik och Abram Hangonen samt den förres Hustru Lisa, hwaremot Säljaren syter ock sköter sin moder Anna. – För alla rester ansvarar Säljaren, som ock för hemmanets onera till första Walborgmessan, då Köparen tillträder. Hwad af säd och andra matwaron samt Kreaturs foder åtgår till delning tiden bör ej från Säljaren då tillfallande andel afdragas, men får ej eller kan något med vett och vilja slösa och förskingra. Säljaren får qvarbo å Hemmanet till Sommaren 1848.

Med förestående Köp och aftal förklare vi af till alla delar nöjde, som med våras namn och bomärken bekräftas. Piippola den 1. Mars 1847.

 

Samuel Hangonen och hustru Caisa

[puumerkki] Säljare [puumerkki]

Abram Johansson Klawu

Köpare

[puumerkki]

Attest:

Matts Ahola, Johan Ahola.

[puumerkit]

af Carl Aug. Odenwall

 

Denna dag har Abram Klawu, genom det han qvitterade återstått mina till honom uthändigade förskriftningar, uppgående i kapital till Sexhundrade rubel silfwer samt i upplupna räntor Trettio Tre rub: 89 kop:, betalt första betalning posten af förestående köpeskilling med 633 Rb: 89 kop: Silfr. Och dessutom gifvit mig i kontant etthundrade Tjugufem ./.125./. rubel samma mynt, hwarför ränta efter 6 prosent af mig honom godtgöres från dato till den utsatte betalning termin första Mattsmessotid, tillstås och quitteres. Piippola den 4 Mars 1847.

Samuel Hangonen

[puumerkki]

Attest:

Michel Karwonen. Lars Hassila

[puumerkit]

af Carl Aug Odenwall

 

Denna dag har jag ytterligare bekommit Tvåhundrade ./.200./. Rubel Silfwer, hwarföre köparen kommer att till godo beräknas sex prosents ränta från denna dag; qvitteras. Piippola den 7. April 1847.

Samuel Hangonen

[puumerkki]

Attest:

Michel Karwonen. Lars Hassila

[puumerkit]

af C Aug Odenwall

 

Resten af förestående hemmans Köpeskilling är denna dag till fullo betalt, som qvitteres. Piippola den 7 Februari 1848.

Samuel Hangonen

[puumerkki]

Attest:

Gabriel Ikonen. Michel Karwonen.

[puumerkit]

af

Carl Aug: Odenwall

 

Samuel siis myy kauppakirjalla omistamansa Hankosen tilan Piippolan pitäjän Piipolan kylässä sekä puolet sen irtaimistosta talolliselle Abram Johaninpoika Klaavulle. Samuel on aiemmin velkaantunut Abram Klaavulle, ja näiden velkojen kuittaamisella Klaavu maksaa kauppasummasta käsirahan. Omaisuuden jaossa on syytä mainita viinapannu, joka jää myyjälle. Samalla kauppakirjalla sovitaan myös talossa asuvien syytinkiläisten kohtalosta: Erik ja Abram Hankonen sekä Erikin vaimo Lisa jäävät tilan ostajan elätettäviksi, myyjä puolestaan sitoutuu huolehtimaan omasta äidistään Annasta. Kauppasumman viimeinen erä kuitataan maksetuksi helmikuussa 1848.