Kirjoituksessa 11.12. käsiteltiin Matts Jarwa Wäärän ja Samuel Kotisaaren välillä tehtyä syytinkisopimusta. Sopimuksen noudattaminen kuitenkin kenties tuotti vaikeuksia, kuten ilmenee käräjäoikeuden pöytäkirjasta 8.10.1858:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Utdrag ad Intecknigs proto-
kollet, hållet vid
lagtima Harads
Höste tinget med
Piippola Sockens
tingslag å Junno
hemman I Launo-
la by.
År 1858.

Den 8. Oktober:

§ 278.

Sytningsmannen Samuel Kotisaari företedde genom Ombud, Studeranden Herr Gustaf Fredrik Odenwall, en till Rätten ställde skriftlig ansökning så lydande:

Till:

Om inteckning uti Bonden Jakob Jarwa Wäärä ägande hälft af fårna Wäärä 3/32. dels Mantals Skatte Hemman, N:o 16. i Piippola by och socken till säkerhet för den mig enligt i Original och bestyrkt afskrift bifogade Sytnings Kontrakt, tillkommande Sytning, anhåller

Ödmjukast

Samuel Koistisaari

Gust Fredr. Odenwall

äfvensom det deri åberopade Sytnings kontrakt i Original och styrkt afskrift af följande lydelse:

 

[Tässä jäljennökset aiemmista asiakirjoista, (16.11.1857), ks. viestini 11.12.2006]

 

men hade ej tillhands några lägenheten rörande handlingar, derå Sökande Ombudet på tillsägelse fick afträda medan i Härads Rätten förehades öfverläggning till följande

Beslut:

Med widare åtgärd härutinnan anstår till nästa lagtima ting, härstädes, så Sökanden bör sjelf eller genom lagligen tillsatt Ombud här närvara och styrka Bonden Jakob Jarva Wääres åtkomst och egande rätt till ifrågavarande Jarva Wäärä hemmans hälfte. Som å inkallandet afkunnades. Ort och tid förutskrifne.

På Härads Rätten vägnar

Greg Gummerus

fd

 

Mikäli oikein tulkitsen, Samuel Kotisaari siis vaati asiamiehen välityksellä vakuudeksi syytinkisopimuksen mukaisista saamisistaan kiinnitystä Wäärän tilaan.

Lopullista päätöstä en ainakaan toistaiseksi ole paperipinosta löytänyt.